Đóng

Đăng nhập

Đóng

Đăng ký

Đóng

Quên mật khẩu

Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm

Khách sạn JW Marriott

Khách sạn JW Marriott

Quyền lợi và mức phí tham gia tài trợ

QUYỀN LỢI VÀ MỨC PHÍ TÀI TRỢ

 

I. QUYỀN LỢI VÀ MỨC PHÍ TÀI TRỢ            

1/ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG (DIAMOND SPONSOR)

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 32m2 (4m x 8m x 3m), ở vị trí trung tâm nhất để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc.

- Logo chính thức của Nhà tài trợ Kim Cương trên Bandroll chính thức của hội nghị đặt cổng ra vào tại địa điểm tổ chức. Trên bandroll này, chỉ có biểu tượng của Hội và logo nhà tài trợ Kim Cương, không có logo các nhà tài trợ khác.

- Nhãn hiệu nhà tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong hội trường chính.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị.

+ 1 standee kích thước theo quy định (0.8 x 2m) ở vị trí tốt nhất tại cửa ra vào khu vực hội nghị (BTC quy định vị trí được đặt standee).

+ Logo được in trang trọng trên giấy mời, kỷ yếu Hội nghị

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

- Logo nhà tài trợ Kim Cương sẽ ở vị trí trung tâm nhất và kích thước lớn nhất so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí.

- 01 báo cáo viên trình bày 01 chủ đề vào buổi sáng ngày hội nghị thứ nhất (Thời gian báo cáo sẽ thống nhất với Ban tổ chức). Bài thuyết trình phải là bài trình bày khoa học có liên quan đến các chủ đề trong hội nghị. Thuyết trình viên do nhà tài trợ sắp xếp. Nội dung trình bày phải gửi cho BTC hội nghị ít nhất 1 tháng trước hội nghị, và phải được duyệt bởi BTC.

- Logo hoặc baner trên website của Hội trong 01 năm.

- Quảng cáo miễn phí 01 trang trên Kỷ yếu Hội nghị cùng dòng chữ Nhà tài trợ Kim cương. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban tổ chức

- Được miễn phí 10 người tham dự hội nghị với tư cách tương đương đại biểu.

- Được miễn phí 02 người tham dự tiệc tối Galadinner ngày 18/08/2018.

- Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ và tham dự tiệc Gala Dinner của Ban Tổ chức tiến hành.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2018. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 575.000.000 VNĐ (Năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng)

2/ TÀI TRỢ VÀNG (GOLD SPONSOR)

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 18m2 (3m x 6m x 3m), ở vị trí của nhà tài trợ Vàng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc.

- Nhãn hiệu nhà tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong hội trường chính.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị

+ 1 standee kích thước theo quy định (0.8 x 2m) ở vị trí của nhà tài trợ Vàng tại cửa ra vào khu vực hội nghị (BTC quy định vị trí được đặt standee).

+ Logo được in trang trọng trên giấy mời, kỷ yếu hội nghị

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

- Logo nhà tài trợ Vàng sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, chỉ sau nhà tài trợ Kim Cương.

- 01 báo cáo viên trình bày 01 chủ đề vào buổi chiều ngày hội nghị thứ nhất hoặc vào ngày hội nghị thứ hai (Thời gian báo cáo sẽ thống nhất với Ban tổ chức). Bài thuyết trình phải là bài trình bày khoa học có liên quan đến các chủ đề trong hội nghị. Thuyết trình viên do nhà tài trợ sắp xếp. Nội dung trình bày phải gửi cho BTC hội nghị ít nhất 1 tháng trước hội nghị (trước ngày 15/7/2018) và phải được duyệt bởi BTC.

- Logo hoặc baner cùng dòng chữ nhà tài trợ Vàng trên website của Hội trong 01 năm.

- Quảng cáo miễn phí 01 trang trên Kỷ yếu Hội nghị cùng dòng chữ Nhà tài trợ Vàng. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban tổ chức.

- Được miễn phí 06 người tham dự hội nghị với tư cách tương đương đại biểu.

- Được miễn phí 02 người tham dự tiệc tối Galadinner ngày 18/08/2018.

- Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ và tham dự tiệc Gala Dinner của Ban Tổ chức tiến hành.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2018. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 345.000.000 VNĐ (Ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng).

3/ TÀI TRỢ BẠC

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 12m2 (2m x 6m x 3m) với 2 nhân viên và ở vị trí của nhà tài trợ bạc để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc.

- Nhãn hiệu nhà tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong hội trường chính.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị

+ 1 standee kích thước theo quy định (0.8 x 2m) ở khu vực các nhà tài trợ Bạc tại cửa ra vào khu vực hội nghị (BTC quy định vị trí được đặt standee).

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

- Logo nhà tài trợ Bạc sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, nhưng sau nhà tài trợ Kim Cương và nhà tài trợ Vàng.

- Logo hoặc baner cùng dòng chữ nhà tài trợ Bạc trên website của Hội trong 01 năm.

- Quảng cáo miễn phí trên trang trong cuốn kỷ yếu của hội nghị cùng dòng chữ Nhà tài trợ Bạc. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban tổ chức

- Được miễn phí 04 người tham dự hội nghị với tư cách tương đương đại biểu.

- Được miễn phí 02 người tham dự tiệc tối Galadinner ngày 18/08/2018.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2018. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 230.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi triệu đồng).

4/ ĐỒNG TÀI TRỢ (CO-SPONSOR)

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 6m2 (2m x 3m x 3m) với 2 nhân viên và ở vị trí của nhà Đồng tài trợ để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc.

- Logo nhà Đồng tài trợ sẽ ở vị trí và kích nhỏ nhất so với các nhà tài trợ khác.

- Được miễn phí 02 người tham dự hội nghị với tư cách tương đương Đại biểu.

- Được miễn phí 02 người tham dự tiệc tối Galadinner ngày 18/08/2018.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2018. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 115.000.000 VNĐ (Một trăm mười lăm triệu đồng).

 

 

5/ TRƯNG BÀY GIAN HÀNG

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước 6m2 (2m x 3m x 3m) với 2 nhân viên và ở vị trí tài trợ để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2018. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 69.000.0000 VNĐ (Sáu mươi chín triệu đồng)

II. CÁC MỨC TÀI TRỢ KHÁC

Các đơn vị khác có nhu cầu tham gia cùng hội nghị có thể lựa chọn các hình thức tham gia  như sau:

- In giới thiệu sản phẩm trên các tài liệu Hội nghị: 6.900.000 VNĐ/01 trang

- Gửi tờ rơi trong túi quà Đại biểu: 2.300.000 VNĐ/ 01 tờ

- Quảng cáo trên website của hội.

Nhà tổ chức
Lên đầu trang